Prioritats 2017/2018

 1. Promoure el desig d’aprendre en contextos reals incorporant en les programacions la seqüenciació de metodologies actives, PBL i Design for thinking.
 2. Treure l’aprenentatge de les aules i desenvolupar-lo en el món real a partir de la implicació dels alumnes en el seu entorn més proper i la participació en concursos i certàmens, entre d’altres.
 3. Vetllar pel rigor acadèmic encoratjant els alumnes a fer-se protagonistes del seu propi aprenentatge i ajudant-los a reflexionar sobre què han fet, com ho han fet, què han après i com ho poden millorar.
 4. Potenciar l’ús de l’anglès com a tercera llengua que pugui arribar a ser vehicular (Amco, Intercanvis lingüístics, presentació a exàmens oficials...)
 1. Prioritzar la convivència i el respecte entre tots els qui formem la comunitat educativa fomentant l’ètica, el compromís, la responsabilitat i la solidaritat.
 2. Promoure la relació fluida amb les famílies, basada en la comunicació i encaminada a afavorir la millora personal dels alumnes.
 3. Potenciar l’autonomia dels alumnes en la resolució de conflictes a partir de la seva participació com a mediadors, en la secundària, i com a consellers de pati, en la primària.
 4. Fomentar la participació dels alumnes en activitats de servei comunitari, formació social, emprenedoria, reciclatge... per tal d’enfortir la seva dimensió humana i social.

 

   
 1. Fer el seguiment espiritual dels nostres alumnes i donar-los eines per al seu creixement en la vivència de la fe cristiana.
 2. Ajudar a descobrir el valor del silenci i potenciar estones de reflexió individual.
 3. Implicar tota la comunitat educativa en les acollides, la formació diària, la preparació de les Eucaristies i les jornades de Reflexió tenint present la nostra identitat i el nostre projecte educatiu.

 

 

 

 

             

  

Log in