AULES INNOVADORES Les TIC al Natzaret Edificis del centre

AULES INNOVADORES

Les noves aules del Natzaret Esplugues

Les TIC al Natzaret

Utilització de les TIC

Edificis del centre

Tots els Col.legis de la Titularitat de la Congregació de las Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaretparticipen de la missió educadora de l’Església i són plataformes privilegiades per a la evangelització, de manera especial i distintiva, perquè porten a terme la seva missió segons l’estil peculiar del propi carisma.Estan al servei de la societat a la qual ofereixen una educació cristiana de qualitat.Mantenen els seus centres oberts a totes les classes socials.

 Volen ser i actuar com a Comunitats educatives en les quals tots els membres que la formen assumeixen amb responsabilitat la formació integral i harmònicadels seus alumnesmitjançant:

·                   Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú,que l’encamini a créixer en la veritat i en la llibertat, a la vegada que per la seva condició de membre actiu de la societat, el comprometi progressivament a una voluntat decidida d’acció en favor de la justícia, el bé comú i la pacífica convivència.

·                   La capacitació professional,facilitant l’adquisició de les tècniques més adequades per al treball intel.lectual i artesà com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal.

·                   La inserció en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement i valoració d’una cultura més àmplia.

·                   Una concepció transcendent de l’home i del món proposant Jesucrist com a plena realització de la persona,presentant el missatge de l’Evangeli inserit en les peculiars situacions sòcio-culturals, personals o de grup i ajudant a tots i a cadascú a trobar-lo en la pròpia experiència de fe.

Valors que ens fonamenten

L’acció educativa dels nostres Col.legis, fonamentada en la rica tradició cristiana, i atenta a les millors pedagogies del moment cultural en la que viu, té com a punt de partida un sistema de valors que precisament perquè són cristians són plenament humans i tenen validesa perenne:

-        L’Amorque ens dóna la seguretat, filla de l’experiència de saber-se estimat per Déu i fruit del seu Amor, que ens ha donat la família i que ens capacita per a estimar.  

-        LaBellesaque, en educar la sensibilitat, fa créixer i madurar la persona a la vegada que la dota per a la creativitat.

-        LaBondatque, a força de decantar-se cap al bé, va modelant el cor fins a apropar-lo cada vegada més al model de l’Evangeli.

-        LaVeritatque ens ajuda a descobrir i acceptar la pròpia realitat i la dels altres i ens aplana el camí de la llibertat.

-        Elsentit de Filiacióque en fer-nos sentir fills de Déu ens porta a sentir-nos germans amb tots els homes i ens obliga a una més compromesa solidaritat.

-        LaResponsabilitatcom a ús adequat de la pròpia llibertat que ens ofereix la possibilitat de créixer, portant les regnes de la pròpia vida i de participar en la millora de la societat a la que pertanyem.

-        LaJustíciaque ens fa ser conscients del valor de cada persona humana i de la seva peculiar manera de ser que la fa distinta i ens porta a respectar tothom, procurant donar a cadascú el que li correspon. Ens obliga també al compromís de posar tot allò que estigui de la nostra part per a aconseguir-la per a tothom.

-        L’Amor al treball ben fetque inclou el valor de començar, la prudència per a discernir, la tenacitat per a superar las dificultats, la confiança per a continuar i el rigor per a portar a terme l’obra, juntament amb la humilitat suficient per a corregir-la i la serenitat per a tornar a començar-la si és necessari.

Comunitat Educativa

 L’entitat titular, l’equip directiu, el professorat, els alumnes, els pares de família i tot el personal d’administració i serveis formen la Comunitat educativa dels nostres Centres. El vincle que la conforma és la comunió amb la identitat i amb els mateixos valors i objectius, en una línia de participació activa i responsable en l’àmbit de les funcions específiques de cada estament. Col.labora amb la realització del projecte educatiu i té com a missió conèixer, respectar i fer vida la identitat del centre, en la seva qualitat de correponsable de l’acció educativa.

Tots els membres de la comunitat educativa són responsables de crear un ambient fratern i familiar que ajudi els alumnes a forjar i integrar una personalitat ben definida, fonamentada en els valors esmentats.

 La Comunitat Educativa ha de ser una comunitat d’aprenentatge els membres de la qual aporten el millor d’ells mateixos al treball en equip que s’ha de dur a terme a cada centre. No pot haver aprenentatge d’una comunitat, sense l’aprenentatge de cada un dels seus membres.

Així mateix, la comunitat educativa ha de ser capaç, en la mesura que sigui possible, d’integrar els alumnes amb alguna necessitat educativa especial, fent realitat el desig del P. Manyanet i la recomanació de l’Església de fer una opció preferent per als qui més ho necessiten.

 Haurà d’acollir a tots els alumnes, sense discriminar-ne cap, manifestant-se sempre oberta al diàleg i al servei de la comunitat ciutadana i eclesial en la que està situat el Centre.

Per a portar a terme la missió de la Comunitat educativa, cada Col.legi ha de:

-        afavorir el coneixement personal i professional entre tots els estaments del centre, amb la finalitat de facilitar les relacions humanes, expressió dels valors de la nostra identitat.

-        Organitzar la formació permanent sobre temes i continguts humans, pedagògics i socials i posar atenció al perfeccionament humà, professional i cristià de tots els qui treballen en el centre.

-        Promoure convivències, recés que faciliten la reflexió i la vivència de la fe i ajuden als membres de la comunitat educativa a la identificació amb la identitat del Col.legi

-        Facilitar trobades informals de comunicació espontània que generen un bon clima de confiança.

-        Crear àmbits de formació per a les famílies on se les ajudi a trobar resposta a les seves dificultats personals, pedagògiques i socials.

Tots els membres de la comunitat educativa han de ser conscients què s’és mestre no solament per la ciència que s’imparteix sinó pel testimoni de vida que s’ofereix.

Funcionsdels distints membres de la Comunitat educativa

 L’Equip directiupresidit pel director titular i format pels responsables dels distints nivells educatius del centre és l’òrgan ordinari que dirigeix el col.legi; elabora, porta a terme i avalua el projecte educatiu.

 ElClaustre de professors,tenint com a baseels plans legals d’estudi, ha de promoure iniciatives, elaborar projectes, estar obert a tot el que ajudi i faciliti la tasca educativa i el creixement de cada alumne i ser capaç no només de treballar en equip sinó a més a més aprendre en equip.

 Elspares dels alumnesen la seva qualitat de membres actius del centre, col.laboren i participen en la formació integral dels seus fills. Han de sintonitzar amb la identitat del Col.legi, en favor del bon desenvolupament de la tasca educativa de la que els seus fills en són els beneficiaris.

 Elsalumnes,en ser els principals agents de la seva educació, han de participar de manera gradual i activa en la vida del centre. Han d’assolir el sentit de pertinença al Col.legi.

 Elpersonal d’administració i serveiscomparteix ideals, valors i el projecte educatiu del centre. Participa en la funció educativa de manera activa segons les seves funcions específiques.

    Fonament de la pedagogia manyanetiana

La pedagogia dels Col.legis de la Congregació té com a punt de partida els principis expressats pel P Manyanet en les seves obres:

 1       Fe. Els nostres col.legis són plataformes privilegiades d’evangelització mitjançant les que volem preparar els alumnes per a què gradualment siguin capaços d’optar de manera progressiva, lliure, explícita i madura per la fe cristiana. Els mestres som cooperadors, auxiliars de Déu.

2       Autoritat, que inclou l’amor, la paciència i la fermesa i que ajuda a complir les normes a la convivència, estudi i activitats d’àmbit escolar.

3       Llibertat que porti a cada alumne a créixer en responsabilitat i li ofereixi possibilitats d’expressió i iniciativa, d’acord amb la sevaedat i capacitats.

4       Unitat. Ésla totalitat de la persona del’alumne que volem educar, acceptant, valorant i promovent de cadascú el màxim desenvolupament de totes les seves potencialitats.

5       En família. La Comunitat educativa dels nostres centres representa el seu paper en funció de l’alumne, que és l’agent primordial de la seva pròpia formació i al que hem d’ajudar per a què participi gradualment en la vida del centre, mitjançant els canals de participació col.legial.

Perquè els nostres col.legis són Centres vius, atents a la situació concreta i amb la mirada en el futur, viuen en constant renovació, a partir de la gran herència rebuda.Són àmbits privilegiats per a la formació i creixement d’homes i dones capaces de transformar la societat en la que viuen.

Són escoles integradores i de qualitat, el Projecte Educatiu de les quals inclou i valora la dimensióacadèmica a la qual destina els millorsrecursos, potencia la formació i expressió de la dimensió humana i social i inclou totes aquelles activitats complementàries i paraescolars que han de facilitar la formació integral de l’alumne.

Integradores:perquè parteixen de la visió transcendent de l’ésser humà i proposen Jesucrist com a la plena realització de la persona, i perquè estan atentes a la identitat única de cada alumne, facilitant-li la seva bona organització neuronal per mitjà de l’estimulació primerenca i potenciant-li les intel.ligències múltiples que el portaran a l’excel.lència.

De Qualitat:ja que són escoles dinàmiques, atentes a les necessitats de cada moment i preparades per a un procés de renovació constant.

Els nostres col.legis es distingeixen per l’educació, l’amabilitat, el respecte i l’ambient de família.

 Són trets diferencialsque ens identifiquen:

-        L’Acollida que en els primers cursos marca el ritme del dia, afavoreix la creativitat i facilita l’espai per a l’oració, els poemes, els contes, les cançons.

-        La Formació,espai diari de reflexió que ensenya a valorar les persones, esdeveniments i situacions que incideixen en la seva vida amb criteris evangèlics, que ajuda a participar en la vida social i capacita per a prendre decisions i assumir conseqüències.

-        L’Estimulació Primerenca que col.labora en la bona organització neurològica i prevé de possibles dificultades futures.

-        L’Atenció a la Diversitat mitjançant les agrupacions flexibles i l’atenció a les Intel.ligències Múltiples que, partint del convenciment què tots els alumnes són diferents, ajuda a cadascun d’ells a aconseguir la seva pròpia excel.lència.

-        Els Programes de Competència Social quepermeten que els alumnes s’integrin en la societat i la millorin.

-        La presencia i col.laboració dels pares, perquè estem convençudes que ells són els primers i indiscutibles mestres dels seus fills.

-        Un Projecte Educatiumolt ric que inclou projectes de comprensió, programes d’enriquiment instrumental, treball cooperatiu, estudi de llengües estrangeres, bona educació musical, tecnologies de la informació i comunicació.

-        LesActivitats Pastoralsque han d’afavorir l’opció progressiva i lliure de la seva fe explicitada en compromís.

banner defintivo

logo formulari batxillerat

MUSICAL.png

Blocs1.jpg

Activitats paraescolars 2

ACCÉS

alexia.jpg

facebook.jpg

virtual

Volver