AULES INNOVADORES Les TIC al Natzaret Edificis del centre

AULES INNOVADORES

Les noves aules del Natzaret Esplugues

Les TIC al Natzaret

Utilització de les TIC

Edificis del centre

Què fem?

La funció d’aquest departament és la de completar la labor dels mestres i de les  famílies, orientant-los en els aspectes necessaris per aconseguir un major  desenvolupament integral dels nens.

Aconsellar sobre conductes correctores i activitats de recuperació per als alumnes amb dificultats de qualsevol tipus.

Partint de la base que l’escola ha d’ésser inclusiva i ha de tenir com a finalitat proporcionar una formació comuna a tot l’alumnat i respondre a les seves necessitats. Treballant perquè tots els alumnes desenvolupin al màxim les seves possibilitats d’aprenentatge i alhora promovent aquelles pràctiques educatives compensadores de possibles desigualtats, tot fomentant la corresponsabilització de tota la comunitat educativa en un projecte integrador.

 

-  Atenció a la diversitat

Entenem per atenció a la diversitat el conjunt de mesures específiques de suport i/o ampliació que tenen com a fi aconseguir que l´alumne/a assoleixi els objectius curriculars i les competències bàsiques que s´estableixen al curs, etapa o cicle, d´acord amb la programació; tenint en compte les característiques específiques i individuals de cada alumne i permetent que cadascú desenvolupi al màxim les seves capacitats i habilitats, siguin quines siguin en cada cas.

Aquestes mesures van dirigides a l’alumnat que les necessiti, ja sigui de forma permanent o puntual, per tal de millorar el seu èxit educatiu i d’oferir-li les oportunitats adequades al seu desenvolupament evolutiu. Per la identificació d’aquest alumnat disposem de diversos recursos entre els quals es troben les graelles aportades pel departament d’Ensenyament en els protocols de: tdah, altes capacitats, dislèxia i TEA.

Es fa per tractar endarreriments d’aprenentatge. Ho poden fer els propis mestres o altres mestres de suport. De vegades es fa el reforç dins de l’aula, amb la resta de nens i amb un altre professor de reforç. I altres vegades, es fa fora de l’aula, a nivell individual.

 

-  Exploració Neuropsicològica  i Psicopedagògica                    

La psicòloga o la psicopedagoga exploren els nens que presenten qualsevol alteració i els passen les proves o tests que consideren necessaris per poder fer un bon diagnòstic de la problemàtica amb què ens trobem. I poder concretar la forma d’actuació més adient. En els casos que es cregui necessari es pot derivar l’alumne a un altre centre per tal que segueixi un tractament específic.

El Gabinet està format per Lurdes Àvila i Mª Rosa Marín

banner defintivo

logo formulari batxillerat

MUSICAL.png

Blocs1.jpg

Activitats paraescolars 2

ACCÉS

alexia.jpg

facebook.jpg

virtual

Volver