93 371 01 21

BAREM

El  sistema de puntuacions té com a objectiu ordenar la llista de sol·licituds de manera transparent i allunyada de qualsevol arbitrarietat. 

Les puntuacions s’obtenen a partir de criteris de prioritaris i, si hi ha empat, de criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

Tots aquests criteris estan establerts per llei, i cada cas té assignada una puntuació o barem. 

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

 

Hi ha dos tipus de criteris en el barem de preinscripció: criteris de prioritat i criteris complementaris

A. Criteris prioritaris.

1. Quan l’infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu: 50 punts.
Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també rebrà aquesta puntuació. No s’aplica el criteri de germans matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil per garantir el dret d’accés en condicions d’igualtat.

 

   1. 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat (Dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si )

    a. El domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.

    b. La ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc: 20 punts.

    c. El domicili habitual de la família està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre: 15 punts.

    d. El domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc: 10 punts.

     

   1. 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.

Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

B. Criteris complementaris.

 

   1.  

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

   6.