93 371 01 21

Batxillerat

Personalització de l'aprenentatge

Es treballa la comprensió mitjançant projectes relacionats amb les intel·ligències múltiples. Amb el treball per projectes generem activitats d’aprenentatge que organitzin els continguts d’aprenentatge entorn a problemes basats en la realitat que ens envolta, afavorint que els nostres alumnes s’impliquin i es responsabilitzin del propi aprenentage i que aprendre tingui un sentit més proper a la realitat.

Servei comunitari

L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina aprenentatge, reflexió i servei per abordar necessitats reals de l’entorn i millorar-lo. Treballem la competència social i ciutadana dels alumnes per formar individus responsables i compromesos. El Servei Comunitari reforça les competències personals i socials, fomentant el compromís ciutadà.

Participació en concursos de recerca

El nostre projecte educatiu ofereix i promou la participació en activitats formatives, projectes i concursos educatius promoguts per entitats i organitzacions externes al centre a nivell local i nacional. D’aquesta manera afavorim una formació diversa i contextualitzada així com la interacció positiva amb alumnat d’altres centres i realitats. dels Treballs de Recerca…

Orientació professional i acadèmica

L’orientació acadèmica i professional al Batxillerat té com a finalitat ajudar l’alumnat i les famílies a construir i decidir l’itinerari formatiu i professional, el projecte de vida. Es promou la projecció personal i professional a partir de la reflexió, la presa de consciència d’un mateix (interessos, habilitats, capacitats, competències, preferències) i l’exploració de les diferents sortides acadèmiques i professionals.

Àmplia oferta d'itineraris

Oferim dues modalitats: Humanitats – Ciències Socials, i Científic – Tecnològic

Per configurar l’itinerari de cada curs, s’ha de cursar la matèria comuna obligada d’opció i completar amb dues matèries de modalitat. L’oferta de trimestrals és diversa i  no està vinculada a la modalitat seleccionada per l’alumne/a, per ampliar el seu itinerari formatiu personal i oferir una capacitació competencial més completa.

Viatge cultural

El viatge cultural, que oferim tant a primer com a segon, permet conèixer diferents indrets d’Europa i obre un gran ventall de possibilitats. D’una banda, posa en contacte els alumnes amb la realitat cultural, artística i humana dels llocs que visiten, tot aplicant els coneixements adquirits al llarg de la seva trajectòria educativa. D’altra banda, els dóna l’oportunitat de gaudir d’un espai privilegiat de convivència amb companys i professors.