93 371 01 21

Departament Orientació

El Departament d’Orientació exerceix un paper fonamental en acompanyar i assessorar pares, alumnes i tutors al llarg de les diferents etapes educatives.

L’objectiu principal és garantir un correcte desenvolupament psico-social i emocional dels nostres infants i joves, així com assegurar un bon aprofitament dels seus talents i oportunitats a nivell acadèmic.

En aquest context, el departament treballa en estreta col·laboració amb els serveis que ofereix el Departament d’Educació a la nostra zona, com ara EAP, CDIAP, CSMIJ. Les seves funcions abasten des de la detecció, valoració i prevenció de dificultats en les edats primerenques, fins a la coordinació d’actuacions amb professionals externs. A més, participa activament en la presa de decisions acadèmiques i professionals durant l’etapa adolescent.

El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un servei que acompanya i assessora a l’alumnat, als equips docents d’educadors i a totes les famílies de la comunitat educativa.

El seu objectiu fonamental és atendre l’alumnat valorant, detectant i oferint una atenció individualitzada per tal d’afavorir el seu desenvolupament acadèmic, personal i social, treballant conjuntament amb les famílies i el professorat, assegurant un bon aprofitament dels seus talents i oportunitats a nivell acadèmic en un context inclusiu que ajudi al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest enfocament busca potenciar al màxim les seves possibilitats d’aprenentatge i, alhora, promoure pràctiques educatives compensatòries de possibles desigualtats. Tot això, fomentant la corresponsabilització de tota la comunitat educativa en un projecte integrador.

En aquest context, el departament treballa en estreta col·laboració amb els serveis que ofereix el Departament d’Educació a la nostra zona, com ara EAP, CDIAP, CSMIJ, CREDA, CRETDIC, CEPSIR, SOAC… Les seves funcions abasten des de la detecció, valoració i prevenció de dificultats en les edats primerenques, fins a la coordinació d’actuacions amb professionals externs. I es concreten en un seguit d’actuacions:

 •  Fer les proves oportunes per detectar dificultats d’aprenentatge i per orientar
  professionalment els alumnes en acabar l’etapa de la ESO.
 •  Oferir suport individual i seguiment als alumnes i famílies que ho necessitin.
 • Orientar el professorat sobre les necessitats específiques dels alumnes i establir un pla d’actuació.
 • Col·laborar amb l’equip docent en la millora del procés d’aprenentatge i en
  l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes.
 • Atendre específicament els alumnes nous amb dificultats d’adaptació.
 • Orientar les famílies sobre diferents necessitats que van apareixent en la
  criança dels seus/ves fills/es.
 • Orientar els tutors i la resta de professorat en l’elaboració dels PSI curriculars i metodològics.
 • Establir coordinacions periòdiques amb els professionals externs que donen servei al nostre alumnat (psicòlegs, psiquiatres, logopedes, hospitals de dia, treballadors socials, CDIAP, CSMIJ, ONCE, CREDA… ).