93 371 01 21

Projecte Educatiu

El col·legi Natzaret vol ser un referent en la tasca educativa del segle XXI a través de l’educació innovadora. Una educació basada en l’estimació de l’alumne, en la capacitat de convertir-los en els protagonistes del seu propi aprenentatge, en una visió integral de la persona que ens porta a educar “cor i intel·ligència” i, per suposat, a una renovació permanent i creativitat constant en la qual participa tota la comunitat educativa per aconseguir de manera eficaç la formació acadèmica, humana i social dels alumnes.

Per ajudar-los en el seu procés els guiem a través de diverses metodologies educatives: (estimulació primerenca, intel·ligències múltiples, aprenentatge per projectes, treball cooperatiu, pensament crític i creatiu 1 i d’altres). Volem aconseguir la seva excel·lència personal i ’excel·lència personal.

Per això, oferim.

Una educació competencial

En la nostra tasca educativa dotem els nostres alumnes de les eines necessàries per viure en societats cada cop més complexes i canviants. Per això ensenyem a aprendre a aprendre i a tenir, a través dels coneixements assenyalats al currículum, un esperit crític i reflexiu, una capacitat de visionar un món diferent i començar ja a transformar el present amb petits gestos solidaris, una concepció de la vida que els porti a ser bons ciutadans i millors persones. En el seu aprenentatge entra també la capacitat de prendre decisions i resoldre problemes, auto-liderar-se i liderar i ser creatius i innovadors.

A Natzaret preparem als nens i nenes d’avui per als reptes del demà i prioritzem l’alumne com a protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Una educació per un món sostenible

Natzaret-Esplugues pertany a l’organització global “Nazaret Cuida” que genera a les escoles un model de transformació sostenible. Es tracta d’un projecte innovador amb un enfocament integral i holístic que va des de la visió cap a l’acció i que s’articula sobre la base de quatre pilars clau:

Una cultura organitzacional sostenible dels centres escolars.

Un programa educacional sostenible dotant els seus estudiants de competències transversals directament relacionades amb els reptes que planteja la sostenibilitat.

Uns espais físics i entorn sostenibles tenint en compte les particularitats de cada comunitat local on es troben.

Potenciem els programes que ens encaminen a esdevenir escoles sostenibles i tots aquells hàbits i valors que vivim en el dia a dia, educant des de l’exemple.

Una educació plurilingüe

Natzaret viu obert al diàleg i al món cada cop més multicultural i plurilingüe; per això potenciem l’aprenentatge de llengües (català, castellà anglès i francès), fem experiències d’immersió lingüística, programes interdisciplinaris i viatges.
A partir de 3r ESO facilitem que l’alumnat pugui aconseguir el certificat Cambridge
El nostre objectiu és aconseguir que els alumnes siguin competents per viure en un món cada dia més global.

Una educació emocional

Per tal d’ajudar-los en el seu auto-lideratge donem molta importància a l’educació emocional que treballem des de I-3 fins a 2n de batxillerat a través de programes com RULER de manera que aprenguin a reconèixer les emocions pròpies i alienes, en comprenguin les causes, sàpiguen anomenar-les, expressar-les i regular-les eficaçment.

Una educació tecnològica

Ja que la nostra és ja una societat en xarxa les tecnologies esdevenen una meravellosa eina d’aprenentatge que cal saber utilitzar. El nostre model pedagògic centrat en l’alumne, basat en projectes i un aprenentatge cooperatiu necessita de la integració de les eines informàtiques.
Els alumnes d’infantil i primària utilitzen iPads i els de secundària fan servir ordinador portàtil per a l’accés i la personalització del seu aprenentatge.

Una educació espiritual

A Natzaret considerem els valors humans i cristians l’eix de tota activitat i facilitem tant formació com experiències que descobreixin als alumnes la seva pròpia interioritat no només com a font de coneixement propi sinó com a porta que ens obre a la transcendència.